zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Už tradične sa národné oslavy svätých Cyrila a Metoda sústreďujú do Nitry, ktorá je historicky spojená s misiou svätých Cyrila a Metoda. Aj tento rok sa 5. júla o 10.00 začne z príležitosti sviatku solúnskych bratov svätá omša na miestnom Svätoplukovom námestí.

Na poľnom oltári ju bude za prítomnosti slovenských katolíckych biskupov celebrovať Mons. Dávid Bartimej Tencer, reykjavický biskup, pôvodom Slovák. Výnimočnosť celej bohoslužby umocní zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak ako to urobil pred sedemdesiatimi rokmi na Starých Horách vtedajší nitriansky arcibiskup Mons. Karol Kmeťko, informoval TK KBS Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva.

Modlitba  zasvätenia Slovenska  Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
v Nitre 5. júla 2017
C: Nech je zvelebená a pochválená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
Ľ: Od tohto času až na veky.
C: Drahí bratia a sestry vo viere v Ježiša Krista, vážení predstavitelia našej vlasti na všetkých úrovniach zodpovednosti, všetci príslušníci iných náboženských a národnostných menšín, milí spoluobčania!
Na úsvite našich národných dejín svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom evanjelium preložené do ich reči a v Proglase ich vyzvali, aby ho prijali ako ten najcennejší dar: „Preto čujte, čujte toto Sloveni: dar tento drahý Boh vám z lásky daroval…“ (Proglas 9-10).
Táto Božia láska k celému ľudstvu, ku každému národu i ku každému človeku sa stelesnila v osobe a v živote Ježiša Krista; On, Boží Syn sa stal stelesnením Božej zachraňujúcej lásky, ktorú prejavoval a prejavuje cez svoje milujúcu srdce.
V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín.
1.  Pane Ježišu, počas dlhých dejín, prácou, statočnosťou, utrpeniami a obetami našich predkov si nám pripravil našu drahú vlasť, obdaril si ju krásou a bohatstvami prírody.
Zachovaj ju v pokoji a ochraňuj nás od katastrof, nesvornosti, od vnútorných i vonkajších nepriateľov.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
2. Pane Ježišu, cez pôsobenie svätých Cyrila a Metoda a ich pokračovateľov si nás obdaril kresťanskou vierou a krstom si nás včlenil do tvojho vyvoleného ľudu – Cirkvi.
Posilňuj našu vieru, aby sme ti boli verní vo všetkom aj za cenu našich obetí; daruj milosť viery aj tým, čo ju nedostali alebo ju stratili, aby sme kráčali za tebou, Dobrým Pastierom, ktorý si prišiel, aby sme mali život a mali sme ho v hojnosti (porov. Jn 10, 10).
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
3.  Pane Ježišu, ty si povedal Pilátovi: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ (Jn 19, 11) a veľa si trpel od tých, čo zneužívali alebo nezvládli svoju moc.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí majú v našej vlasti zákonodarnú, výkonnú alebo súdnu moc. Pomáhaj im, aby si uvedomovali, že moc im bola zverená od Boha, aby ju používali v službe druhým, v starostlivosti o spoločné dobro, aby prekonávali pokušenie arogancie moci, korupcie, vo vedomí, že sa raz budú za vykonávanie svojej moci zodpovedať pred tvojím spravodlivým súdom.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
4.  Pane Ježišu, ty si prosil Nebeského Otca, aby všetci, čo v teba uveria, boli jedno, ako si ty jedno s nebeským Otcom, aby svet uveril v teba (porov. Jn 17, 21).
Zverujeme ti všetkých našich duchovných pastierov: biskupov, kňazov, diakonov, seminaristov, rehoľné osoby a všetkých našich bratov a sestry, ktorí sa zasvätili tvojej službe. Pomáhaj im, aby nám prinášali a zviditeľňovali teba, dobrého Pastiera, aby vytvárali jednotu s tvojím zástupcom na zemi, rímskym biskupom, naším pápežom i medzi sebou navzájom. Obdaruj mladých kresťanov kňazským a rehoľným povolaním, aby sme mali potrebných duchovných pastierov a mohli sme prinášať svetlo tvojho Evanjelia aj iným národom sveta. Prosíme ťa za všetkých kresťanov v našej vlasti a všetkých, ktorí ťa úprimne hľadajú; pomáhaj nám, aby sme rástli v jednote s tebou i vo vzájomnej dôvere a láske a mohli sme byť znamením, ktoré privádza k tebe, Pane.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
5.  Pane Ježišu, ty si zdôrazňoval zodpovednú lásku medzi mužom a ženou a manželstvo si povýšil na sviatosť.
Prosíme ťa, posilňuj všetkých, aby sme mali vzájomnú úctu a zodpovednosť za dobro druhého človeka. Pomáhaj mladým a snúbencom v príprave pevných základov na trvalé manželstvo a šťastnú rodinu. Napĺňaj všetkých manželov a rodičov duchom tvojej lásky, aby milovali jeden druhého i svoje deti takou obetavou láskou, akú si ty prejavil voči nám. Prosíme ťa za všetkých, ktorých manželstvo sa rozpadlo, sú opustení, alebo žijú v neplatnom zväzku, aby neprestávali hľadať tvoju odpúšťajúcu lásku, snažili sa žiť podľa tvojej vôle a nachádzali pomoc a oporu u iných.
R:  Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
6.  Pane Ježišu, ty si mal zvláštnu lásku voči deťom a mladým ľuďom.
Zverujeme ti všetky deti a mládež v našej vlasti. Daj, aby sa každé počaté dieťa mohlo narodiť do milujúcej rodiny alebo aby bolo prijaté s láskou. Pomáhaj rodičom aby s veľkodušnou láskou prijímali a zodpovedne vychovávali svoje deti. Napĺňaj svojím Duchom múdrosti a veľkodušnej lásky všetkých učiteľov, katechétov a vychovávateľov, aby svojou zodpovednou službou pripravovali deti a mládež do života, aby sa mohli stať nádejou vlasti a Cirkvi.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
7.  Pane Ježišu, ty si sám pracoval v tichosti Nazareta. 
Prosíme ťa, daj všetkým pracujúcim v jednotlivých oblastiach, ktorí vytvárajú duchovné i materiálne dobrá, pracovať svedomito a obetavo pre spoločné dobro. Zamestnávateľom daj ducha spravodlivosti a úcty, aby vo svojich zamestnancoch videli svojich spolupracovníkov a aby rešpektovali ich ľudskú dôstojnosť. Kiež sa to prejavuje aj v zachovávaní bezpečnosti, predpísaných noriem i pri vyplácaní primeranej a spravodlivej mzdy.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
8.  Pane Ježišu, ty si pochválil kafarnaumského stotníka za jeho šľachetnosť a za jeho vieru.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí slúžia v rôznych oblastiach našej vlasti ako vojaci, policajti, záchranári, pracovníci väzenskej a justičnej stráže, colníci a v iných službách pre dobro a bezpečnosť jednotlivcov i spoločnosti: pomáhaj im, aby svoju moc používali pri ochrane slabých a ohrozených, v službe spravodlivosti, pokoja, mieru a pri pomoci ľuďom v nešťastí a prírodných katastrofách. Veď ich k úprimnej a uvedomelej viere v teba, aby boli živou súčasťou Cirkvi.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
9.  Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú lásku voči chorým a trpiacim na tele i na duši.
Prosíme ťa za všetkých chorých a starých ľudí, za všetkých na ktorých doliehajú ťarchy života, smútok a beznádej. Buď pri nich svojou láskou a pomocou; vzbuď im účinných pomocníkov v osobách ich príbuzných, priateľov, lekárov, ošetrovateľov a dobrovoľníkov. Daj, aby sme sa s tvojou pomocou starali o to, že by žiaden človek v našej vlasti nebol osamelý, opustený a bez pomoci. Zvlášť ti zverujeme chudobných, nezamestnaných, trpiacich a bezdomovcov. Nech pamätáme na tvoje slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
10. Pane Ježišu, ty si sa stretával s ľuďmi, ovplyvnenými mocou zlého ducha a svojou mocou si ich od neho oslobodzoval.
Prosíme ťa za všetkých, najmä za mladých, ktorí sú ohrozovaní lákavými manipuláciami zla v podobe nezodpovedných a zlých ľudí, nemravných mediálnych a zábavných programov, rozbitej morálky v intímnych vzťahoch, drogami, alkoholom a praktickým materializmom; prosíme ťa o oslobodenie od korupčného a zločinného správania a o dar úprimného pokánia pre všetkých, ktorí sa dopustili zla.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
11. Pane Ježišu, ty si prišiel volať nie spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.
Daruj nám všetkým milosť úprimného obrátenia, aby sme ťa s vierou prijali ako záchrancu a osloboditeľa z otroctva hriechu. Daj, aby sme prijali tvoj dar nového života a tešili sa z toho, že sme Božími synmi a dcérami, že sme súčasťou tvojho tajomného tela – Cirkvi. Aby sme tak účinne spolupracovali vedení tvojim Svätým Duchom, aby si mohol cez nás obnovovať tvár našej zeme a tak aby sme kráčali týmto životom ako dedičia Božieho kráľovstva v ústrety dobrám, ktoré si nám pripravil v dome svojho Otca.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
12. Pane Ježišu, povzbudzuješ nás, aby sme každému konali dobro a boli pripravení odpúšťať aj našim vinníkom.
Posilňuj nás, aby sme prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia, aby sme vedeli zlo premáhať dobrom a pomáhali blížnym niesť každodenný kríž. Zároveň uznávame, že sme aj my ublížili mnohým. Zľutuj sa nad nami, zhliadni na našu pokoru a uzdrav všetky rany nesvornosti medzi obyvateľmi našej vlasti.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
C: Pane Ježišu Kriste, nech ti tieto naše prosby a toto naše zasvätenie predloží tvoja matka, Nepoškvrnená Panna Mária, ktorú si aj nám dal za matku, keď stála pod tvojím krížom. Ona, Sedembolestná, nech sa prihovára za náš národ i za Cirkev v našej vlasti, aby sme sa otvárali pre tvoju zachraňujúcu lásku a verne sme s ňou spolupracovali. 
Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím verným životom a činnosťou podľa tvojho evanjelia: svätí Cyril a Metod, svätí Gorazd a Bystrík, svätí zoborskí pustovníci Andrej-Svorad a Beňadik, svätí košickí mučeníci, naši blahoslavení minulého storočia: sestra Zdenka Schelingová, biskupi Pavol-Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, kňaz Metod Trčka a Boží služobník Titus Zeman – aby vďaka tvojmu Srdcu, horiacemu láskou k nám, boli sme my všetci, celý náš národ a obyvatelia Slovenska, spolu s obyvateľmi celého sveta, jedno s tebou i navzájom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Ľ:  Amen. 

 Cyrilometodské púte v Nitre v novodobej histórii Slovenska sa začali v roku 1990. Konali sa na Kalvárii nad mestom. Svätým omšiam predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi púte 5. júla presunuli na Nitriansky hrad. Až v ostatných rokoch sa kvôli veľkému počtu prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa – zo Slovenska alebo zo zahraničia -, aby predsedal svätej omši. Pamätná je národná cyrilo-metodská púť z roku 2013, keď si Slovensko pripomenulo 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Eucharistickú slávnosť vtedy viedol pápežský legát, slovinský kardinál Franc Rodé.

Národná púť je súčasťou celomestských slávnosti s názvom Nitra, milá Nitra. Patrí rôznym kultúrnym, historickým a duchovným podujatiam. Vyvrcholením osláv bude celonárodná púť. Program slávností sa začal v nitrianskom múzeu konferenciou Cyrilometodské dedičstvo, ktorá bola určená pre širokú verejnosť. V múzeu bude otvorená aj výstava Ľudmila Cvengrošová, sochárka slovenskej histórie, ktorá je pri príležitosti osemdesiatych narodenín umelkyne. Súčasťou prvého dňa mestských osláv bol aj nitriansky jarmok, pivné slávnosti i predstavenie muzikálu Povolanie pápež v Divadle Andreja Bagara či večerný koncert skupiny Gladiátor.

Zdieľať

Príbuzné články

Komentáre

  1. Amen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Obsah stránok je chránený !